ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

LEDENVOORWAARDEN EVNS

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die een lid van EVNS met EVNS aangaat, waaronder het lidmaatschap. Door lid te worden van de vereniging EVNS, aanvaard je de inhoud van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen in de loop der tijd wijzigen. Daarvan stelt EVNS je uiteraard op de hoogte. EVNS is gevestigd in Amsterdam; houdt kantoor in Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32, 1054SP Amsterdam en heeft KVK-nummer 80350399.

 1. Lidmaatschapsvereisten

Om lid te worden van de vereniging EVNS, voldoe je aan de volgende cumulatieve eisen:

 • Je bent een natuurlijke persoon van minimaal 16 jaar;
 • Je woont in Nederland;
 • Je betaalt contributie;
 • Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Hieraan ken je ook goederenrechtelijke werking toe;
 • Je neemt EVNS’ statuten en andere reglementen in acht;
 • Je bent ervan bewust dat EVNS werkt met een ledenraad-structuur en handelt daar ook naar als lid. Voor meer informatie verwijst EVNS je naar EVNS’ statuten.
 • Je mag maar één keer lid tegelijk worden. Als je je meerdere keren tegelijk of achterelkaar aanmeldt, mag de vereniging EVNS je lidmaatschap(pen) onmiddellijk beëindigen.
 1. Begin en einde van je lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat je je hebt aangemeld en dat is bevestigd. Je lidmaatschap duurt één jaar en wordt nadien omgezet naar een lidmaatschap van onbepaalde duur, tenzij jij of EVNS uiterlijk één maand voor afloop van de betreffende duur je lidmaatschap beëindigt. Na de eerste verlenging kan je je lidmaatschap telkens met een opzegtermijn van één maand beëindigen. De verschuldigde contributie wordt dan naar evenredigheid bij jou in rekening gebracht.Je kan je lidmaatschap beëindigen door een bericht te sturen naar leden@evens.nl of naar EVNS t.a.v. Ledenadministratie, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32, 1054 SP b.

Naast de wettelijke beëindigingsgronden van je lidmaatschap, kan je lidmaatschap per direct worden beëindigd indien je het doel van EVNS niet naar behoren behartigt of de reputatie van EVNS wordt beschadigd; bijvoorbeeld als gevolg van uitlatingen die niet zijn te verenigen met het doel van EVNS. De wettelijke beëindigingsgronden bestaan in ieder geval uit het overlijden van het lid, schriftelijke opzegging door het lid of EVNS; door ontzetting. Ook verwijst EVNS je naar eventuele specifieke ontzettingsgronden zoals deze volgen uit EVNS’ statuten.

 1. Contributie

Ieder lid betaalt € 10,00 per jaar contributie door bankoverschrijving of automatische incasso. EVNS kan de contributie met directe werking verhogen. Voor bepaalde activiteiten van EVNS kunnen aanvullende bijdragen zijn verschuldigd.

 1. Persoonsgegevens

EVNS gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens verwerkt EVNS in lijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere toepasselijke wetgeving. In onze privacyverklaring kan je lezen hoe EVNS omgaat met je persoonsgegevens.

Privacy Statement

EVNS hecht waarde aan transparantie over de verzameling en omgang van je gegevens. EVNS spant zich uiterst in om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en ze alleen te gebruiken voor de doelen die in deze verklaring zijn omschreven. EVNS verzamelt en bewaart niet meer persoonsgegevens dan EVNS dat nodig heeft voor je lidmaatschap en voor de doelen zoals deze zijn beschreven in deze verklaring. EVNS spant zich uiterst in om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Alle privacygevoelige informatie die natuurlijke personen aan EVNS verstrekken (nader aan te duiden als: “gegevens” of “persoonsgegevens”) valt onder dit Privacy Statement.

 1. Bereikbaarheid

EVNS is een vereniging die is gevestigd in Amsterdam. EVNS is per brief te bereiken op EVNS, (1054SP) te Amsterdam, aan de Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32. Per e-mail is EVNS te bereiken via leden@evns.nl voor eventuele vragen of informatie over jouw persoonsgegevens.

 1. Soorten persoonsgegevens

EVNS gebruikt de volgende categorieën van gegevens voor de in de onderhavige Privacy Statement genoemde doeleinden:

 • Persoonlijke gegevens zoals je voornaam, voornamen achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en/of leeftijd
 • Jouw contactgegevens, zoals je adres, telefoonnummers waarop je te bereiken bent en je e-mailadres;
 • Ordergegevens, zoals gegevens met betrekking tot je lidmaatschap, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, betaalgegevens (waaronder je IBAN-bankrekeningnummer en/of creditcardnummer;
 • Gebruiksgegevens waaronder het type apparaat, browsertype- en taal, datum en tijd van het gebruik, het IP-adres, klikgedrag (aan de hand van cookies) en gebruikte zoektermen.

EVNS gebruikt je gegevens niet altijd. EVNS beperkt het vaak tot een aantal van de gegevens die zojuist zijn vermeld. Wat voor gegevens precies worden gebruikt, zijn afhankelijk van het doel waarvoor ze worden verwerkt, zoals je nader kunt raadplegen onder “Doeleinden” van dit Privacy Statement. Zulke gegevens combineert EVNS soms om persoonlijke profielen van je te kunnen opbouwen, zodat EVNS je gerichter kan benaderen met bepaalde inhoud, acties of aanbiedingen. Meer informatie hierover vind je onder “Profielen”.

 1. Verkrijging van gegevens door EVNS

Veelal verkrijgt EVNS gegevens door de gegevens bij je op te vragen. Jij maakt uiteindelijk de keuze of je deze gegevens aan EVNS verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult bij EVNS’ diensten en activiteiten, zoals gegevens die je invult op EVNS’ websites en/of applicaties. Voor sommige diensten is het echter verplicht om je gegevens te verstrekken om van de betreffende diensten gebruik te kunnen maken. Dat kunnen bijvoorbeeld jouw NAW-gegevens en je e-mailadres zijn bij de registratie van een account. EVNS geeft aan welke gegevens op zijn minst noodzakelijk zijn bij het invoeren daarvan. Gegevens die niet noodzakelijk zijn, hoeven daarmee niet te worden verstrekt.

Natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar mogen alleen met de toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gegevens aan EVNS verstrekken. EVNS spant zich daarbij uiterst in om te verifiëren of zo’n toestemming daadwerkelijk is verleend.

EVNS verkrijgt ook automatisch gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de technische gegevens van de apparatuur die je gebruikt. Zulke gegevens verkrijgt EVNS via cookies en via technische functionaliteiten die vergelijkbaar zijn met cookies. Meer informatie hierover is te vinden onder “Profielen” en “Cookies”.

 1. Doeleinden

Jouw persoonlijke gegevens kan EVNS voor de volgende doeleinden gebruiken om te verwerken:

 • Om EVNS’ websites, applicaties en de daarbij behorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Ter samenstelling van statistieken opdat EVNS’ websites en applicaties kunnen worden geoptimaliseerd;
 • Ter bewerkstelliging van de mogelijkheid om middels EVNS’ websites en applicaties informatie uit te wisselen en te plaatsen. Indien de betreffende websites of applicaties de mogelijkheid bieden om te communiceren, althans een poging daartoe te ondernemen, met andere gebruikers van de dienstverlening in kwestie, kunnen jouw gegevens ook voor dergelijke doeleinden worden verwerkt;
 • In het licht van (het produceren en/of ontwikkelen van) EVNS’ content, producten en diensten, zoals televisieprogramma’s, radio-uitzendingen, uitzendingen op sociale media, websites of apps; alsmede om dezen te kunnen aanbieden, te kunnen laten werken en/of te verbeteren;
 • Om je te benaderen voor deelname voor EVNS’ activiteiten en/of diensten, waaronder het deelnemen aan een programma van EVNS dat publiek wordt uitgezonden, al dan niet via de omroep, sociale media of een andere elektronische dienst. Denk bijvoorbeeld aan deelname als een deelnemer, figurant, kandidaat, onderdeel van het publiek, deelnemer aan een spel of prijsvragen;
 • Om aan jou gerichte en/of geoptimaliseerde content, communicatie en aanbiedingen via toe te sturen die beter kunnen aansluiten bij jouw interesses. Dat kan per normale post, per telefoon, per e-mail of een andere elektronische communicatiedienst geschieden. Meer informatie hierover vind je onder “Profielen”;
 • Het toezenden van acties en aanbiedingen;
 • Je periodiek informeren over activiteiten van EVNS, waaronder activiteiten op het gebied van omroep en media;
 • Het eventueel beantwoorden van jouw vragen, althans om een nadere toelichting van je vraag te verzoeken zodat EVNS tot beantwoording kan trachten over te gaan;
 • Het verzorgen van een door jou geplaatste bestelling met betrekking tot lidmaatschappen, toegangsgegevens en -modaliteiten voor bepaalde diensten en/of activiteiten van EVNS, producten en diensten, waaronder nieuwsbrieven waarvoor jij je hebt aangemeld;
 • Ter bevordering van een goede bedrijfsvoering (zoals het opslaan van gegevens van door EVNS in het licht van productie van content ingeschakelde opdrachtnemers en/of andere derden en bijvoorbeeld gegevens van sollicitanten);
 • Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

EVNS gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven, tenzij het andere doeleinde verenigbaar is met het beoogde verzameldoeleinde.

 1. Grondslagen voor verwerking

Noodzakelijke gegevens

EVNS verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met EVNS sluit of enige andere rechtsbetrekking die je met EVNS aangaat, al dan niet middels je lidmaatschap. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de verwerking noodzakelijk is om EVNS’ diensten te kunnen leveren.

Wettelijke plichten tot verwerking en bewaring

Daarnaast kan EVNS gegevens verwerken omdat dit de wet dit voor bepaalde gevallen kan verplichten. EVNS wordt bijvoorbeeld op grond van de wet verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die zien op betaling; de Algemene Wet inzake Rijksbelasting verplicht EVNS om dergelijke gegevens zeven jaren te bewaren voor de Belastingdienst.

Gerechtvaardigd belang

Het is ook mogelijk dat gegevens worden verwerkt doordat EVNS hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. Dat kunnen bedrijfs- of verenigingsbelangen zijn. Alsdan maakt EVNS altijd een behoorlijke afweging met jouw privacybelang, alvorens EVNS een besluit hieromtrent neemt.

Op basis van toestemming; nieuwsbrieven

Tot slot kunnen gegevens worden verwerkt wanneer jouw toestemming daaraan ten grondslag ligt. Denk bijvoorbeeld aan de toestemming die je hebt verleend om een nieuwsbrief aan je toe te sturen.

Wanneer EVNS toestemming nodig heeft, word je daarover geïnformeerd en verzoekt EVNS jou om jouw toestemming voor het creëren van een account.

EVNS zal je ook informeren en vragen om je toestemming alvorens cookies worden geplaatst en uitgelezen waarvoor toestemming benodigd is.

 1. Bewaring van gegevens

EVNS tracht de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan dat dat nodig is. Zolang je gebruikmaakt van EVNS’ diensten, worden je gegevens bewaard, alsmede voor een bepaalde periode na eventuele inactiviteit aan jouw zijde. Dat gebeurt doordat eventuele heractivering van EVNS’ diensten jegens jou eenvoudiger kan geschieden. Als sprake is van een langere periode aan inactiviteit, worden jouw gegevens verwijderd. In dat geval anonimiseert EVNS jouw inter- en transactie.

Hierop kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Dat kan het geval zijn als de wet tot langere bewaartermijnen verplicht.

 1. Verwerking door derden

EVNS werkt met bepaalde bedrijven samen om haar doeleinden en diensten te kunne verwezenlijken. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van content en formaties, websites, applicaties; alsmede voor het beheren van onze ledenadministratie. Derden, waaronder bedrijven, hebben dan mogelijk de beschikking over jouw gegevens nodig. Vaak treedt zo’n dergelijke derde op in diens hoedanigheid als verwerker voor EVNS. Daarbij bepaalt EVNS het doel voor dergelijke verwerkingen, alsmede de middelen die daarvoor worden aangewend. De betreffende derden dienen namelijk conform EVNS’ instructies om te gaan met jouw gegevens. Daarbij wijst EVNS de betreffende derden op het beveiligingsniveau dat EVNS hanteert. Dergelijke afspraken legt EVNS vast in een verwerkersovereenkomst.

Het delen van persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie gebeurt enkel wanneer de betreffende derde is gevestigd op een plaats met een beschermingsniveau dat passend is volgens de Europese Commissie of een der anderen door de Europese Commissie goedgekeurde alternatieven die op de juiste wijze zijn benut. Denk aan Binding Corporate Rules en Standard Contractual Clauses.

 1. Cookies

EVNS’ website maakt gebruik van louter functionele cookies en diensten van Google, zoals Google Analytics. Daarmee kan EVNS dergelijke diensten gebruiken om het aantal bezoekers van een bepaalde pagina te kunnen analyseren en te verwerken in statistieken. Jouw IP-adres weergeeft EVNS niet op een website van EVNS. Dit komt doordat het IP-adres wordt geanonimiseerd. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google, waarop Google deze gegevens opslaat op servers in de Verenigde Staten. EVNS heeft Google niet de toestemming gegeven   om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie, verwijst EVNS je naar het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

 1. Beveiliging

EVNS hecht veel waarde toe aan een adequate beveiliging van persoonsgegevens. EVNS spant zich uiterst in om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te vermijden door zich in te spannen de dienaangaande beveiligingsmaatregelen te treffen. EVNS maakt onder meer gebruik van beveiligde netwerkverbindingen; om daarmee jouw gegevens die via EVNS’ communicatiemiddelen worden verkregen, vertrouwelijk trachten te houden.

 1. Profielen

EVNS verzamelt, analyseert en combineert persoonsgegevens uit EVNS’ inhoud, content, websites, applicaties en andere bestanden waarin gegevens terechtkomen. Op basis hiervan maakt EVNS profielen die bijvoorbeeld vermeld staan in “Soorten persoonsgegevens”. Normaliter maakt EVNS gebruik van de volgende gegevens: jouw naam zoals deze bij EVNS bekend is, adres, postcode, woonplaats/verblijfplaats, momenten van contact en de wijze van contact met content, onderwerpen, thema’s, producten en/of diensten waarvoor contact plaatsvond. Bij het opbouwen van profielen maakt EVNS geen gebruik van bijzondere gegevens, zoals: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat EVNS bepaalde categorieën in jouw profiel aan je toebedeeld; bijvoorbeeld op basis van je interesses zoals EVNS dat aan de hand van haar gegevens kan vaststellen. Het doel hiervan is om indien mogelijk op basis daarvan meer cohesie en dialoog te scheppen met derden die al dan niet mogelijk geïnteresseerd zijn in EVNS en dienst content, thema’s, producten en/of diensten, alsmede om tot verbinding daarmee trachten te overgaan. Met het kunnen maken van profielen kan EVNS uit het profiel en de daarbij behorende interesses afleiden waar jouw interesses liggen ten aanzien van het content en de diensten van EVNS, zodat EVNS vervolgens kan vaststellen in welke producten en/of diensten je mogelijk geïnteresseerd bent en bij jou kunnen passen. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat EVNS dienst content als diens communicatiewijzen, acties aanbiedingen enz., kan trachten bij jouw voorkeuren en interesses te trachten aan te sluiten.

Het maken van profielen kan invloed hebben op jouw privacy. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat op basis van onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens verkeerde interesses aan je worden voorgesteld. Als dat geval zich voordoet, kan je contact met EVNS opnemen via leden@evns.nl. Dit kan je ook doen als je een of meer van je rechten wenst uit te oefenen. Daarover vind je meer informatie onder “Jouw rechten”.

 1. Jouw rechten

Tenzij sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden (daarvoor verwijst EVNS je naar het voorgaande), heb je op grond van de AVG een aantal rechten:

 • geïnformeerd worden over welke categorieën van persoonsgegevens EVNS heeft en wat EVNS daarmee doet;
 • inzage in jouw eigen persoonsgegevens waarover EVNS beschikt;
 • het laten corrigeren van feitelijke fouten, onvolledige informatie of onjuistheden;
 • het laten wissen van niet meer noodzakelijke persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van jouw gegevens;
 • het intrekken van de toestemming die je hebt verleend;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je vragen hebben of gebruik willen maken van één van deze rechten, neem dan contact op EVNS via leden@evns.nl. Meer contactgegevens zijn te vinden aan het begin van dit Privacy Statement.

 1. Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan in de loop der tijd wijzigen. Redenen genoeg om dit statement op periodieke basis te raadplegen en te controleren. Bij het aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen stelt EVNS je daarvan persoonlijk op de hoogte. Dat kan bijvoorbeeld middels een melding als je een website of applicatie van EVNS gebruikt. Dat kan ook per e-mail omdat je toestemming opnieuw vereist is.